Essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’

Hoe bekend zijn bijbelverhalen nog in ons land? En welke betekenis geven we vandaag de dag aan die verhalen? Over deze vragen gaat de essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’, die deze week verschijnt.

Het is ook de titel van een symposium dat gehouden zal worden op 9 maart 2019. Initiatiefnemers van de bundel en het symposium zijn het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Protestantse Kerk in Nederland.

‘Het is van groot belang dat mensen binnen en buiten de kerk in gesprek gaan rond de Bijbel’, zegt René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk. ‘De Bijbel is tenslotte het bronboek van de kerk. De essaybundel De Bijbel in Nederland geeft inzicht in het gebruik ervan in ons land. We hopen dat de bundel de lezer inspireert om met deze inzichten aan de slag te gaan en het geloofsgesprek rond de Bijbel actief te gaan voeren in zijn of haar omgeving.’

Belangrijkste boek

De Bijbel werd in 2016 verkozen tot het belangrijkste boek van Nederland. Tegelijk bleek vorig jaar uit NBG-onderzoek dat Nederlanders er minder in lezen en er minder goed de weg in weten dan twintig jaar geleden. In de essaybundel geven 16 deskundigen van allerlei achtergrond hun analyse van het bijbelgebruik in onze tijd. Ook reiken ze oplossingen aan om de Bijbel dichterbij te brengen, in én buiten de kerk. De essays zijn van onder meer Erik Borgman, Bas van der Graaf, Désanne van Brederode en Ad van Nieuwpoort. ‘De auteurs maken duidelijk dat de tijd dat bijbelkennis vanzelf sprak, echt voorbij is’, aldus NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Maar ze laten ook zien dat deze situatie vensters opent om de Bijbel op nieuwe manieren tot ons te laten spreken.’

Symposium

Bij het onderwerp van deze uitgave wordt een symposium georganiseerd op 9 maart 2019. Het symposium is bedoeld voor vrijwilligers en professionals die een taak vervullen in de kerk en voor ieder ander die interesse heeft in het thema. Beoogde sprekers zijn PThU-oudtestamenticus Klaas Spronk (‘Het Oude Testament als bron van inspiratie’), Désanne van Brederode (‘Lezen moet je blijven leren’) en Maarten Wisse (synode-nota ‘De Bijbel in het midden – het geloofsgesprek te midden van verschillen’). ‘s Middags worden in een reeks workshops eigentijdse, creatieve en effectieve vormen gepresenteerd om te ontdekken wat de Bijbel kan betekenen. Het symposium wordt – in afwijking van de eerder gecommuniceerde datum – gehouden op zaterdag 9 maart 2019 in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse kerk in Utrecht.

Op 16 september hebben we met twee kerkgangers voor het laatst Eucharistie gevierd. In de Pax Christikapel. Blijkbaar is de zondag niet een geschikt moment om hier even binnen te lopen en een praatje te maken, de kapel in te lopen voor een kort gebed of om deel te nemen aan de Eucharistie.Het heeft geen zin om naar redenen te zoeken.  We kunnen alleen zeggen: jammer. We moeten andere wegen zoeken.  Het is toch te gek dat in het dichtbevolkte Sticht nergens de mogelijkheid is om op zondag na 12.30u deel te nemen aan de H.Eucharistie!

NIET VERGETEN!

5 feiten over vluchtelingen in 2017:

  • 68,5 miljoen mensen vluchtte voor oorlog, geweld en onderdrukking. Dat zijn alle inwoners van Nederland maal 4, op de vlucht.
  • 52% van de mensen op de vlucht is kind - in 2009 was dit percentage nog 41%. Dat zijn meer dan 35 miljoen kinderen.
  • 85% van alle vluchtelingen wordt opgevangen in de regio. Alleen Turkije, Pakistan en Oeganda vangen al 6,3 miljoen mensen op. Een behoorlijk contrast met de 31.327 mensen die Nederland ( in 2017) heeft opgevangen.
  • 68% van de vluchtelingen komt uit een van deze 5 landen: Syrië, Afghanistan, Zuid-Soedan, Myanmar en Somalië.
  • Turkije vangt 3,5 miljoen vluchtelingen op en in Libanon is zelfs 1 op de 6 inwoners een vluchteling.

VOLKSDEVOTIE en PASTORAAT

pelgrimerend volk

"I would like to make a brief reference to the pastoral ministry of popular devotion carried out in many of your communities since it is an invalubable treasure and authentic school of the heart for our people and in the same act the heart of God. IN MY EXPERIENCE AS A PASTOR I learned to discover that pastoral ministry of popular devotion is one of the few places where the People of God is sovereign from the influence of tha clericalisme that seeks to always control and stop the anointing of God on his people. Learning from popular piety is to learn te enter into a new kind of relationship of listening and spirituality that demand a lot of respect and does not lend itsepf to quick and simplistic readings since popular piety "reflects a thirts for God that nly the poor and simple can know."

Uit de brief van Paus Franciscus, bisschop van Rome, aan het pelgrimerende volk van God in Chili d.d. 31 mei  2018.

LEES HIER DE HELE BRIEF

Paus na zijn reis in Chili en Peru over "de gevangenis":

Een gevangenis, om het even welke gevangenis, kan men niet los zien van dat aspect van re-integratie. Zonder die vorm van hoop, is de gevangenis een eindeloze marteling. Wanneer men integendeel werkt aan re-integratie – ook levenslang veroordeelden kunnen gere-integreerd worden – van gevangenis naar maatschappij, dan ontstaat een dialoog.

Welkom in het slavernijmuseum!

Dagblad TROUW heeft in het weekend van 19 nov. een informatief en mooi Themakatern met bovenstaande titel  uitgebracht, dat je moet bewaren. Nergens vind je zo goed en veelzijdig in kort bestek informatie over slavernij en de grote rol die Nederland speelde in het Atlantische, Afrikaanse en het Indische deel van de wereld. Wist je dat er in 1905 (!) nog volop slaven waren in grote delen van Ned.Indië. Ook staan er stadsplattegronden in van Utrecht, Groningen en Middelburg die naast Amsterdam nogal sporen hebben van de slavernij. Zo'n museum moet er komen. Is belangrijker dan het gebakkelei over Zwarte Piet. Probeer het themakatern te bemachtigen en bewaar het!

Christenen en Moslims zijn broeders.....!!!

Op zaterdag 7 mei sprak de bisschop van Rome, paus Franciscus, tot een commissie van acht katholieke en zes islamitische deskundigen. Zij had twee dagen gesproken over de “gemeenschappelijke waarden in samenleving en politiek”. De gesprekken werden geleid door kardinaal Jean-Louis Tauran en prins Hassan bin Talal, oprichter van de in Amman gevestigde denktank. Tauran is voorzitter van de pauselijke raad en was jarenlang de Vaticaanse minister van buitenlandse zaken. De paus riep op tot wederzijdse toenadering van beide godsdiensten:

“Wij hebben een gemeenschappelijke Vader. Wij zijn broeders”, aldus de paus tijdens een ontmoeting met de deelnemers. Op basis van de dialoog kan vriendschap ontstaan. “Dat kan ieder kind. Waarom doen wij dat ook niet?”

Verzuiling terug ???

LAAT DE VERZUILING TERUGKOMEN, MAAR WEL ANDERS!

Binnenkort meer. Om warm te lopen: lees op pagina 18 Verzuiling positief?

 Tekst van Faceook - item:

  1. Hebben we weer verzuiling nodig? De laatste tijd wordt er in krantenartikelen nogal eens verwezen naar de tijd van de verzuiling. Lang niet altijd in negatieve zin. De maatschappij en ook de kerk zijn zo aan het veranderen dat we misschien wel een nieuw soort verzuiling nodig hebben. Op mijn website "www.spinario.nl" heb ik artikelen of citaten uit de krant geplaatst van L.Breebaart, A.v.d.Dunk, A.Rinnooy Kan, en B.v.d.Ham. Er is nu sprake van een tweedeling "hoogopgeleiden ...en laagopgeleiden". Groepen die tegenover elkaar of gescheiden leven en niet meer met elkaar communiceren. De vorige verzuiling bracht mensen bij elkaar via levensbeschouwelijke of politieke stromingen. Binnen die zuilen kwam men met elkaar in gesprek (zelfde school, zelfde vereniging, zelfde vakbond etc.). Men kon zich aan elkaar optrekken. Toegerust vanuit de eigen zuil kwam men met anderen in gesprek en ging men over tot actie.
    Dat heeft een tijdje goed gewerkt. We kunnen het niet imiteren. Nodig is wel dat we onze gebreken zien en wegen zoeken om los te komen van het sterke liberale en individuele karakter dat onze samenleving karakteriseert

ATHEÏSTEN ZIJN MINDER RUIMDENKEND DAN RELIGIEUZE MENSEN.

Vele onderzoeken in de afgelopen dertig jaar tonen aan dat mensen die gelovig zijn minder open-minded zouden zijn. Maar een nieuw onderzoek van Belgische wetenschappers corrigeert deze visie. Een groep onderzoekers van het departement psychologie en het Centrum voor Godsdienstpsychologie van de Université catholique de Louvain (UCL) deed onderzoek naar drie aspecten van een open geest en komt op basis daarvan tot een meer genuanceerde conclusie: In een aantal aspecten zijn religieuze mensen enggeestiger in hun opinie en wat zij geloven. Gelovigen houden sterker vast aan hun overtuiging en tonen minder bereidheid om die te veranderen Maar anderzijds scoren agnosten en atheïsten slechter met betrekking tot de integratie van levensbeschouwingen, namelijk de bereidheid om te aanvaarden dat andere opinies of invalshoeken ook gelijk kunnen hebben.
Lees verder op de site van Kerk-net via de knop: "geloof niet vanzelf" naar "spirituele "kerk"  

Door Jan van Nassau en andere Nederlanders gemartelde Brazilianen heilig verklaard.

Paus Franciscus verklaart in oktober dertig Braziliaanse martelaren heilig die door Nederlandse Calvinisten in het jaar 1645 werden gemarteld en vermoord.

Het gaat om diocesane priesters Andrea de Soveral, Ambrogio Francesco Ferro, de leek Matteo Moreira en 27 andere gelovigen, die in het door Nederland bezette Brazilië, weigerden zich te bekeren tot het Calvinisme.

Max Pam in De Volkskrant d.d. 11 mei 2017.

Relativeren blijft nodig!!!

Europese tijdgenoten van 500 jaar geleden die ons nog heel wat te vertellen hebben

Paus Adriaan VI, Maarten Luter, Desiderius Erasmus, Thomas More, Hendriks VIII, Hans Holbein.

Deze mannen (!) leefden in dezelfde tijd, kenden elkaar - zeker hun werken - en worden dit of volgend jaar herdacht omdat zij 500 jaar geleden een groots werk verricht hebben dat wij nog niet vergeten zijn. Zo stond er o.a.in Trouw, De Volkskrant en de NRC en in de weekbladen heel wat over hen te lezen. Over Thomas More's Utopia wordt heel wat geschreven. Burgemeester Aboutaleb hield een indrukwekkende rede over de priester-humanist Erasmus. Het Nederlands Toneel las teksten van een toneelstuk over Thomas More, waar William Shakespeare  aan meegewerkt heeft. Ook Erasmus komt daar in voor (kleine rol!) Thomas was dik bevriend met Erasmus, die op reis naar hem in Londen voor hem zijn Lof der Zotheid schreeef. Erasmus zorgde er ook voor dat Holbein een schilderij van Thomas maakte. Dat had hij ook van hem gedaan. Zo werd Holbein via Erasmus de hofschilder van Hendrik VIII. Er hoort één vrouw bij Margaret (Meg) Roper - More. Zij kende de klassieke talen als geen ander. Ze verzorgde de Engelse vertaling van Precatio dominica, een verhandeling over het Onze Vader, die Thomas More in het latijn geschreven had.

DE VREUGDE VAN DE LIEFDE: SPIRITUALITEIT

Hoofdstuk 9 van "Amoris Laetitia" is gewijd aan De spiritualiteit van het huwelijk en het gezin (313-325). De paus schrijft: “De tegenwoordigheid van de Heer woont in het echte en concrete gezin, met al zijn lijden, strijd, vreugde en alledaagsheid” (351). “De momenten van vreugde, rust of feest, maar ook de seksualiteit worden er beleefd als een deelname aan het volle leven van de verrijzenis van Christus” (317). Het is belangrijk momenten te hebben van eenvoudig gebed in gezinsverband. We moeten een spiritualiteit van de zorg, de troost en de stimulans ontwikkelen (321). Dat houdt ook gastvrijheid in: “Door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen onthaald” (Heb 13,2) (324). 

“Geen enkel gezin is volmaakt  en voor eens en altijd kant en klaar gemaakt, maar het vereist een geleidelijke ontwikkeling van haar eigen vermogen om lief te hebben” (325).

Uit de samenvatting van + Jean-Pierre Delville, bisschop van Luik

Meer informatie vindt u via de Kerknetsite van de Belgische Kerk. De Engelse en Franse tekst zijn daar ook te vinden. Wereldwijd positieve reacties. Het weekblad Tertio noemt het een KEERPUNT. Dagbladen schrijven: De Volkskrant: "Kerngedachte is dat het menselijk geweten niet ondergeschikt gemaakt mag worden aan kerkelijke dogma's". Trouw: "Paus omarmt imperfecte gelovige". NRC: "Door te denken dat alles zwart-wit is kunnen we mensen buitensluiten die nader tot God kunnen komen". 

MAAK EEN ONTDEKKINGSREIS THUIS!

Een wegwijzer is HIER te vinden!

Doordenkertje…..

Het is een wonder en nog verbazingwekkender dan de ontmanteling van de kerken dat het geloof nog altijd bestaat en dat miljoenen Nederlanders geloven in dingen waarvoor elk redelijk bewijs ontbreekt en die vaak volstrekt absurd mogen worden genoemd. Kennelijk is er iets in de mens dat zich verzet tegen geloofloosheid, tegen de idee dat we eenzaam en alleen door het universum zweven, zonder hoger doel, op weg naar nergens.

Bert Wagendorp in zijn column op p.2 van De Volkskrant d.d. 14 maart 2016, de dag na de eerste info via TV over het onderzoek "God in Nederland 2016".

* Nieuw! Spiritualiteit voor rationele mensen. Auteur An Depuydt. Dr Natuurkunde. Een hoogst persoonlijke getuigenis van een zoektocht naar zin in een soms doordrammende en ledige wereld. Hoe de noodzaak van het spirituele door het harnas van psychiatrische etiketten breekt: een hoopvolle boodschap voor veel benauwde zielen. Aldus prof.Dr. Dirk de Wachter KU Leuven
 

* Laten we spiritualiteit niet blijven verwarren met 'happiness-recepten"

Hein Stufkens is filosoof, leraar, schrijver en dichter. Hij werkte mee aan tal van tv- en radioprogramma’s. Hij woont en werkt in het Zeeuwse Cadzand, waar hij samen met zijn vrouw het bezinningscentrum La Cordelle stichtte. Hij schreef: "Spiritualiteit, voeding voor de ziel"uitgegeven door Boekhandel Berne in Heeswijk. Hier lees je een gesprek over spiritualiteit, Happinez, dromen en goeroes. geschreven door: Greco Idema

* Hoe Gods verdween uit de Kerststal: Hele Artikel