Het kernwapenverbod van de Verenigde Naties heeft zondagochtend  25 oktober 2020 met de instemming van Honduras het vereiste minimum van vijftig bekrachtigingen gehaald. Het verbod gaat vanaf 22 januari 2021 gelden voor de landen die ermee hebben ingestemd. Nederland doet niet mee aan het verdrag. Dat geldt ook voor de Verenigde Staten, Rusland en China.

 Deelnemende landen mogen kernwapens niet gebruiken, ontwikkelen of opslaan. Jamaica en Nauru stemden zaterdag al met het verdrag in. Het verbod is door 84 landen ondertekend, maar tot nu toe door slechts 50 landen bekrachtigd.

Veel meer landen hebben in 1970 het Non-proliferatieverdrag ondertekend. Dit door 190 landen ondertekende verdrag beperkt de ontwikkeling en verspreiding van kernwapens. Er is geen sprake van een verbod.

Het Internationale Comité van het Rode Kruis spreekt van een historische dag. "Vóór de goedkeuring van het verdrag waren kernwapens de enige massavernietigingswapens die niet onder een categorisch verbod vielen, zoals het verbod op biologische en chemische wapens, landmijnen en clustermunitie. Dit nieuwe verdrag vult daarmee een grote leemte in het internationaal recht."

Ook de Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens 

4.SpE.0440. Inleiding do26 sept. 2019. 25ste weekdhj 

Kathedraal,Vredeskapel  

Beeld O.L.Vrouw van Fatima is in de Vredeskapel. 

Begroeting: 

Het is nog steeds Vredesweek. Eigenlijk was die al vorige week want 21 september is de dag waarop de verenigde naties bij elkaar komen en die dag is traditiegetrouw de Wereldvredesdag en in de week waarin 21 sept.valt dan de vredesweek.  

We treffen het wel dit jaar. Het beeld van O.L.Vrouw van Fatima hebben we in ons midden. Het verhaal van de drie meisjes die zeiden Maria gezien en gehoord te hebben heeft alles te maken met de grote eerste  wereldbrand die toen brandde en nog steeds niet geblust is. Er kwam een grote tweede wereldbrand (met atoombommen) en nog steeds is het oorlogsgevaar niet geweken. We dreigen bovendien zelfs een nieuw soort wereldbrand aan te woekeren door onverantwoordelijk om te gaan met de schepping, ons klimaat.  

We worden ons steeds meer bewust dat paus Franciscus gelijk had toen hij schreef in Laudato Si dat de roep om vrede en gerechtigheid en de roep om behoud van de schepping alles met elkaar te maken hebben. “Vrede verbindt over de grenzen” is daarom een uitstekend thema. 

 

Ter inleiding ook nog iets over wat de Bijbellezingen ons vandaag aanreiken. In de eerste lezing horen we dat de joden rond het jaar 500 vóór de geboorte van Jezus dankzij de grote koning Darius van Perzië na hun ballingschap mogen terugkeren.  

Weer terug in Jeruzalem en omstreken begonnen ze als gekken huizen te bouwen. De profeet Haggai zei verwijtend tot de gouverneur, de landvoogd, en tot de hogepriester: jullie denken allereerst aan jezelf. . Waarom beginnen jullie niet eerst met het huis van God, de tempel. Twee keer horen we de profeet zeggen: “Ge moet nadenken over de weg waarop gij u bevindt". Leef en ga met God. Laten we die woorden goed tot ons door laten dringen. Nadenken over de weg waarop we ons bevinden en hoe we die bewandelen.. 

 

Lezing 1: Haggai 1, 1 – 8 

Lezing 2: Lucas 9, 7 - 9 

 

Preek  

Een preek suddert altijd lang in mijn hoofd voordat er wat op papier komt. Bij mij speelde de voorbije dagen de vraag hoe leg ik lijnen tussen Maria en de Vredesweek. Die vond ik in de woorden van koning Herodes uit het evangelie dat we zojuist hoorden. Hij wist niet wat hij van Jezus moest denken. Is Johannes die hij had laten onthoofden weer levend of Elia, of een van de andere profeten. De vraag “Wie is Jezus toch” hield hem bezig. 

Ik moest toen denken aan een vraag uit de catechismus die gebruikt werd toen ik op de lagere school zat: vijfde klas in 1948. Op bevel van kardinaal de Jong was die voorgeschreven voor alle katholieke scholen van ons aartsbisdom. Vraag 8 luidde: Kunnen wij God zien? Antwoord: Wij kunnen God niet zien, want Hij heeft geen lichaam. Wij kinderen maakten ervan: wij kunnen God niet zien want Hij heeft geen licht aan. Daarom heb ik hem onthouden! De auteurs van de catechismus wilden met die woorden, want Hij heeft geen lichaam laten zien dat er geen fysieke band is tussen God en mens en dat wij ook niet met ons verstand bij Hem kunnen komen.  

Joden en zeker de christenen zeggen Er was een vertaling en/of vertaler nodig. In menselijke beelden moet je kunnen zien wie God is en wat Hij van ons wil. Voor ons christenen was is dat Jezus, de gezalfde, de Christus.  

In Hem, in Jezus, heeft God een lichaam gekregen en werd God Licht der wereld. En er is nog iets wat gezegd moet worden. Jezus is opgevoed door Maria en door Jozef. Hij heeft door hen en door zijn joodse familie en buren al het goede en kwade van de geschiedenis van Israël leren kennen. Hij ging trouw naar de synagoge. Lucas vermeldt dat elders nadrukkelijk met de woorden “naar zijn gewoonte”. Duidelijk is dat Hij werd wie Hij was door zijn ouders, door zijn omgeving, door zijn joodse volk.  

Zijn Blijde Boodschap was: Hij is vrede komen brengen.  

Dat kun je zeggen. De concrete invulling van die vrede kreeg Hij van zijn ouders, van Maria en Jozef die Hem opgevoed hebben en anderen om hem heen. Daar gaat het om. 

 

Het is daarom nog niet zo gek dat we vanavond een afbeelding van Maria van Fatima in ons midden hebben. Zij is geen vrede komen brengen, dat is Christus. Wat Maria ons leert is niets anders dan wat zij Jezus geleerd heeft: Vrede. Vrede die geen grenzen trekt Vrede van Christus. Pax Christi! Die vrede van Christus is niet verpakt in mooi pakpapier, maar zit in iedere mens. Als we daar om bidden dan vragen we Christus om doorgevers van die vrede te mogen zijn. Het is te hopen dat anderen daardoor zoals Herodes zullen gaan zeggen: wie zijn dat toch, die christenen?   

 Voorbede (Uit het materiaal van Pax Nederland) 

Slotwoord.  Morgen horen we hoe God tot drie maal toe zegt: blijf werken aan de plannen voor de bouw: Als de tempel weer herbouwd wordt dan kan God er weer wonen. Mensen moeten ruimte voor God maken!!! 

Houdt goede moed …... Dit – de tempel – is de plaats waar ik vrede zal geven.Haggaï 2, 3 - 5 

Internationale dag van de vrede

De Internationale Dag van de Vrede of Wereld Vrede Dag zijn jaarlijkse dagen waarop aandacht voor vrede gevraagd wordt. Natuurlijk moet iedere dag een dag van de vrede zijn, maar het is jammer dat de viering van dé dag van de vrede zo verbrokkeld is. Dat komt de bekendheid én de publiciteit niet ten goede.

De oudste papieren heeft de katholieke kerk. Sinds 1 januari 1967 viert zij deze dag. De bisschop van Rome, de paus, maakt meestal in november voorafgaand het thema bekend in een speciale boodschap. De in veel landen aanwezige Internationale katholieke Vredesbeweging Pax Christi sluit zich daar bij aan. In de paktijk is de nieuwjaarsdag niet overal zo geschikt gebleken. Daarom wordt b.v. in Engeland de wereldvredesdag gehouden op de tweede 'gewone" zondag door het jaar. Dus dit jaar op 14 januari. Er is veel voor te zeggen om dat ook in ons land te doen. Daarnaast blijft natuurlijk ook 21 september de VN Dag van de Vrede.

Op 21 september 1981 hebben de Verenigde naties het begin van hun jaarlijkse bijeenkomst  uitgeroepen tot Dag van de Vrede. Een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid.

In Nederland heeft de vredesorganisatie PAX besloten de vredesweek te houden in de week waarop de Vredesdag van de Verenigde Naties plaats vindt. In overleg met de kerken en anderen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd door heel Nederland.

De volledige pauselijke vredesboodschap van 2018 vindt u HIER

Denken over het helse kwaad

Op mijn Facebookpagina schreef ik op 9 dec.2017 het volgende: 

Nog steeds verbaas ik me over het persbericht van de bisschoppen van gisteren (8 dec.). Ze vragen om een jaar lang met hen samen de rozenkrans te gaan bidden voor de vrede. Dat kan alleen maar goed zijn. Maar waarom daarbij die woorden uit de "legende van Fatima": behoed ons voor het vuur van de hel etc.? Op weg naar de Stille Omgang in Amsterdam hoor ik de laatste jaren die woorden ook. In sommige kerken wordt trouwens gebeden tot Michaël: drijf Satan en de andere boze geesten in de hel terug. Wat is dat toch voor bangmakerij? In mij en in de hele wereld zit een hoop kwaad. God is toch barmhartig? Hadden de bisschoppen en hun adviseurs (?) zich niet beter naar de devotie van Kevelaer kunnen richten waar Maria vereerd wordt als de Consolatrix afflictorum, de troosteres van de gekwetsten? 

NB: Jammer trouwens dat de bisschoppen nog niet ingegaan zijn op het verzoek van de paus om een zondag (en een nacht!) helemaal te wijden aan het Woord van God, de onuitputtelijke rijkdom die voortkomt uit de voortdurende dialoog tussen God en zijn volk. (Brief Misericordia et Misera 20 nov.2016) 

Ter aanvulling:   

In 1916 verklaarde Duitsland aan Portugal de oorlog. Zo raakte de jonge staat betrokkeninde Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918. Het land had de kant van Engeland gekozen om de kolonies Angola en Mozambique tekunnenbehouden. Duitsland was de 'helse' vijand. Zo werd - denkik - dat zinnetjeinhetrozenkransgebed verstaan. Iets dergelijks speeldezich ook af inde Tweede Wereldoorlog. Duitsland was de helse vijand en daarom werd in alle kerkdiensten inons land gebeden dat de Satan in de hel terug gedreven moest worden. Na die oorlogwerd Rusland de vijand. Geleidelijk ging men in de jaren daarna anders denken en verdweenhetgebed. We beseffendatwezopolitiek nuniet meer kunnen bidden. Het kwaad moet de wereld uit. Dat is duidelijk. Er is geen vrede. Ook wij zijn persoonlijk door onze levensstijl en door de politieke en maatschappelijke keuzes die we maken verantwoordelijk voor het kwaad van de oorlog.

tekst persbericht NL bisschoppenconferentie

Religieuze leiders roepen op om de samenhorigheid van mensen van verschillende godsdiensten en culturen niet door terroristen te laten vernietigen.

Alle religies verwerpen terreurdaden en geweld, aldus een verklaring van religieuze leiders op initiatief van het Internationale Abdullah Bin Abdulaziz Centrum voor Interreligieuze en Interculturele Dialoog (KAICIID) in Wenen, waarin ook het Vaticaan en de orthodoxe Kerk vertegenwoordigd zijn. De verklaring werd onder meer ondertekend door mgr. Miguel Angel Ayuso Guixot, de secretaris van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, en de Franse metropoliet Emmanuel, voor het oecumenische patriarchaat van Constantinopel.

De vertegenwoordigers van jodendom, christendom, islam, boeddhisme en hindoeïsme verwerpen de recente terreuraanslagen, onder meer die in Manchester en Londen. Wij bidden voor de onschuldige slachtoffers van deze gruwelijke misdaden en dringen aan op de versterking van de sociale cohesie, die een kostbaar gemeenschappelijk goed is. Wij mogen dit niet laten vernietigen door terroristen en moeten blijven volharden in de dialoog met mensen van andere culturen en religies.

Bron: Zenit juni 2017

Het hele jaar door denken aan Vrede. Dat kan!

In het aartsbisdom staan Vredespalen in Utrecht, De Bilt, Schalkwijk, Arnhem, Zutphen, Steenwijk en.....?

Zet een Vredespaal in je woonplaats of en/of parochie!

Ieder jaar wordt op 21 september, het begin van de Assemblee van de Verenigde Naties, overal in de wereld de Internationale dag van de Vrede gevierd. In de week waarin die dag valt vieren de kerken in ons de Vredesweek samen met alle mensen van goede wil. Op veel plaatsen komt men ook bij een rondom de Vredespaal.
Het 'Peace-Pole-Project' is in 1955 in Japan gestart door de heer Masahisa Goi als een internationaal symbool van vrede. Hij besloot als reaktie op het werpen van de atoombommem in 1945 op Hiroshima en Nagasaki zijn leven te wijden aan de boodschap 'moge vrede heersen op aarde'.
Over de hele wereld staan meer dan 200.000 Vredespalen in 190 landen. Op alle Vredespalen staat de engelse tekst 'may peace prevail on earth'. De andere talen mogen zelf gekozen worden.
De Vredespaal wil laten zien dat wij als multiculturele samenleving vreedzaam samen willen leven. Er kunnen er niet genoeg opgericht worden. Er staan er trouwens meer dan je denkt: In het aartsbisdom Utrecht (Flevoland, Utrecht, Gelderland en Overijssel) b.v.in Utrecht, De Bilt, Schalkwijk, Valburg, Arnhem, Zutphen, Steenwijk. Ongetwijfeld staan er meer. Weet je er nog een laat het weten!!! via spirituaal@spineus.nl 

De Vredespalen van Utrecht vind je aan de zuidzijde van de Geertekerk en in het buurtpark langs de Spoorbanen Den Haag Rotterdam langs de Cremerstraat.

De Vredespaal van De Bilt staat vóór de St.-Michaëlkerk