DE KATHOLIEKE KERK OP WEG NAAR VERNIEUWD SYNODAAL PROCES naar !!! Vernieuwd synodaal proces !!! in 2013

Het Vati­caan heeft vrij­dag 21 mei de route bekendgemaakt naar de volgende algemene bis­schop­pen­synode. Deze staat gepland in ok­to­ber 2023 en heeft als thema “Voor een synodale Kerk: communio, par­ti­ci­pa­tie, missie”. De weg ernaartoe wordt geschetst in drie fases.

Fase 1 - Bis­dom­men

De eerste fase speelt zich af in de bis­dom­men, de par­ti­cu­liere Kerken (ok­to­ber 2021 tot april 2022). Het Vati­caan komt hier­voor later dit jaar met meer in­for­ma­tie. Die zal bestaan uit een voor­be­rei­dings­do­cu­ment en een vragen­lijst voor alle bis­dom­men en hun gele­dingen. De bis­dom­men wor­den gevraagd om een pre-synodale bij­een­komst te hou­den en deze fase van luis­te­ren af te ron­den middels een ver­slag. De vragen­lijst die naar de bis­dom­men gaat zal overigens ook wor­den verstuurd aan onder meer de Romeinse curie, de oversten van reli­gi­euze ordes en inter­na­tio­nale leken­be­we­gingen.

Fase 2 - Continenten

De tweede fase (sep­tem­ber 2022 tot maart 2023) bestaat uit overleg van de Kerk in de vijf continenten. Bij deze pre-synodale bij­een­komst per wereld­deel wordt be­spro­ken wat uit de bis­dom­men is ont­van­gen in de context van elk continent.

Fase 3 - Instru­mentum Laboris

De re­sul­taten van deze twee eerste fases wor­den ver­werkt in het zogeheten “instru­mentum laboris” (werkinstru­ment) voor de derde fase. Dat is de fase van de uit­ein­delijke bis­schop­pen­synode zoals die in ok­to­ber 2023 in Rome plaats­vindt.

Startschot

In het weekend van 9 en 10 ok­to­ber 2021 geeft paus Fran­cis­cus het startschot voor de eerste dio­ce­sane fase. Dat zal zijn met een ope­ningssessie, gebed en een Eucha­ris­tie­vie­ring. De dio­ce­sane bis­schop­pen wor­den ver­zocht om dit­zelfde te doen op zon­dag 17 ok­to­ber 2021.

KINDEREN VAN ABRAHAM: CHRISTENEN

04.SpE.0400.IN GEBED DE WERELD ROND 

in opbouw

Sint Augustinus over het ONZE VADER

1. Uit de brief van Augustinus, bisschop van Hippo († 430), aan Proba
Het gebed des Heren.
Voor ons zijn woorden noodzakelijk, want daardoor worden wij aangespoord en wordt ons duidelijk wat wij moeten vragen. Zij zijn niet noodzakelijk als wij menen God daarmee te kunnen onderrichten of te vermurwen.
Wanneer we dus zeggen: ‘Uw Naam worde geheiligd’, wekken we ons op om te verlangen dat zijn Naam die altijd heilig is, ook bij de mensen voor heilig gehouden wordt, dat wil zeggen: niet veracht wordt. Dit strekt de mensen tot voordeel, niet God.
En als we zeggen: ‘Uw rijk kome’, dat - of we het nu willen of niet - toch komt, wekken we ons verlangen naar dat rijk op, opdat het voor ons moge komen en wij waard mogen zijn er te heersen.
Wanneer we zeggen: ‘Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel’, dan vragen we Hem om zo’n gehoorzaamheid dat zijn wil in ons mag geschieden, zoals hij in de hemel door zijn engelen volbracht wordt.
Wanneer we zeggen: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, dan betekent het woordje ‘heden’: in deze tijd. Daarmee vragen we ofwel alles wat we nodig hebben en noemen dat naar het belangrijkste deel, brood, dat het geheel van wat we nodig hebben beduidt; ofwel het sacrament van de gelovigen dat in het huidige leven noodzakelijk is, niet om het tijdelijke, maar om het eeuwige geluk te verkrijgen.
Wanneer we zeggen: ‘Vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven aan onze schuldenaren’, sporen wij onszelf aan om ons vragen en handelen met elkaar in overeenstemming te brengen, opdat wij vergeving verdienen te ontvangen.
Wanneer we zeggen: ‘Leid ons niet in bekoring’, dan sporen wij onszelf aan te vragen dat wij niet, van zijn hulp verstoken en in een of andere bekoring misleid, toestemmen of moedeloos toegeven.
Wanneer we zeggen: ‘Verlos ons van het kwade’, dan sporen wij ons aan te bedenken dat wij nog niet in dat goede gevestigd zijn waar wij geen enkel kwaad meer te verduren zullen hebben. En deze zin staat als laatste in het gebed des Heren, en is zo wijd dat de christen in welke nood hij ook terechtgekomen is, met dit woord zijn zuchten tot uitdrukking kan brengen, zijn tranen storten, daarmee kan beginnen, daarbij kan verwijlen en hiermee zijn gebed kan beëindigen. Want met deze woorden moet men de werkelijkheid zelf in onze aandacht laten doordringen.
Want welke andere woorden wij ook zeggen, die in het verlangend gemoed van de bidder tevoren gevormd worden om zijn verlangen duidelijk te maken, of achteraf overwogen worden om het te verdiepen, dan zeggen wij niets anders dan wat in dit gebed des Heren reeds opgesloten ligt, als we het tenminste goed en juist bidden.
Maar wie iets zegt dat bij dit evangelische gebed niet kan passen, ook al is zijn bidden niet ongeoorloofd, die bidt echter op vleselijke wijze. Wellicht is dit toch ongeoorloofd te noemen, want degenen die uit de Geest herboren zijn, behoren slechts op geestelijke wijze te bidden.

Vanaf Advent 2016: één Onze Vader in Nederland en Vlaanderen

2. Nieuwe vertaling van het Gebed des Heren. Op muziek gezet door de organist van de kathedraal van Mechelen.

De nederlands sprekende katholieke christenen gebruiken niet dezelfde vertaling van het Onze Vader. De ene wordt gebruikt in Nederland, de andere in België. Vanaf de advent van 2016, dus vanaf 27 november, zal een nieuwe vertaling gebruikt worden die voor de katholieke christenen dezelfde is. Dat betekent dat een royale meerderheid van de Nederlands sprekende christenen eenzelfde vertaling gebruikt. Oud-katholieke en protestantse christenen gebruiken ook een eigen vertaling. Een  oecumenische vertaling die door alle Nederlands sprekende en biddende christenen gebruikt wordt blijft jammer genoeg nog een vrome wens. Er is gelukkig wel weer een stap voorwaarts gezet.  

3. In gebed de wereld rond. 

Samenwerking van pauselijk secretariaat voor de eenheid en de Wereldraad van kerken. Actuele informatie vindt u op de website www.spinario.nl en op vele andere sites o.a. 

www.oikoumene.org/en/resources/prayercycle  

www.oecumenischegebedskalender.123website.nl/   

Nederlandse vertaling van de  intenties vindt u HIER. Correcties en aanvvullingen graag naar de auteur.

Wat zou het mooi zijn als in iedere kerk in de zondagse voorbede een voor die week bestemde bede wordt gezegd. All over the world!. Dat was ën is de bedoeling toen de Wereldraad van kerken én het Pauselijk secretariaat voor de eenheid van de christenen in 1978 dit initiatief ondersteunden. Zij zien het als een voortzetting van de Bidweek om eenheid door heel het jaar.  

Wie meer wil weten over dit zinvolle gebed kan o.a. meer info vinden in twee oude uitgaven:  

a. With all God’s people, The new Ecumenical Prayer Cycle (uitgave Wereldraad v kerken, Genève) b. Voor het hele volk van God, Een jaarcyclus gebeden van en voor de oecumene (uitgave Gooi en Sticht, Kok, Kampen)  

 4. Bidden om Gods Zegen 

     over het Heilig Jaar van Barmhartigheid 

 5. Wereldjongerendagen 2019. p.m.

Info http://jongkatholiek.nl/wjd2016/

 6. 500 Jaar Reformatie: BIDDEN EN HERDENKEN

 Van Conflict naar Gemeenschap * Herdenken van Reformatie 1517 door Katholiek en Protestant

 Over Spiritualiteit gesproken! Een nieuwe Geest in de oecumene

In 2017 zullen protestanten en katholieken samen terugblikken op het begin van de Reformatie in 1517. Deze herdenking zal anders zijn dan alle voorgaande eeuwfeesten (!) omdat de verhoudingen tussen de kerken dankzij de oecumenische dialogen van de afgelopen 50 jaar wezenlijk veranderd zijn. Gedeeld wordt ook het besef dat de kerken in de 21e eeuw voor dezelfde, grote uitdagingen staan.Ten behoeve van een oecumenische herdenking van het begin van de Reformatie publiceerde de Luthers/Rooms-Katholieke Commissie voor Eenheid in 2013 het document From Conflict to CommunionDe tekst is inmiddels in 11 talen vertaald. De Nederlandse vertaling kwam tot stand op initiatief van de gezamenlijke werkgroep van de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland die werkt aan de voorbereiding van de oecumenische herdenking van de Reformatie in Nederland. De Katholieke Vereniging voor Oecumene verzorgde de uitgave. Behalve digitaal is het boekje ook in druk beschikbaar. het is voor € 7,50 (ex. porto) te bestellen via secretariaat@oecumene.nl  

Klik hier voor de digitale versie

 

Eucharistie en Avondmaal. Samen op Weg!!!

  7. "Avondmaal en Eucharistie raken het hart van onze spiritualiteit.

We geven in het sacrament niet alleen structuur aan het geloof. We ontvangengen Christus zelf, de bron van ons heil". Ter bezinning heeft de Raad van kerken in de serie OECUMENE een brochure uitgegeven getiteld Beleving Eucharistie en Avondmaal.  Het laat ook zien dat in de beleving verschillende accenten gelegd worden. Belangrijk is dat voor ieder dit sacrament als de kern van ons christelijk geloven beleefd wordt. Te bestellen via rvk@raadvankerken.nl

Godsdiensten willen altijd vrede.

8. Bidden met de moslims.

Iedere dag worden christenen in het kerkelijk avondgebed (vespers) en morgengebed (lauden) herinnerd aan hun band met Abraham, de vader van de gelovenden. In de lofzang van Maria (Lc 2,55) en in de profetie van Zacharia (Lc2,68). Ook in het huidige eerste Eucharistisch Gebed , dat stamt uit het aloude Romeins missaal, wordt Abraham genoemd. De priester bidt: "(het offer) van Abraham die onze vader is". De grote pater jezuiet Van Kilsdonk noemt dat Romeins missaal  "een der grootste kunstwerken van de Europese beschaving". Eeuwenlang gaf het richting aan geloof en gebed.

Het Concilie zegt in de Dogmatische Consitututie over de Kerk (nr 16): Gods heilsbesluit "omvat ook degenen die de Schepper erkennen en onder hen op de eerste (!) plaats de Islamieten, die verklaren aan het geloof van Abraham vast te houden en samen met ons de ene, barmhartige God aanbidden, die op de jongste dag de mensen zal oordelen".

Het is jammer dat ongewild en onbedoeld Abraham wat op de achtergrond geraakt is in de beleving van veel christenen. Dat gaat ten koste van de verbondenheid van joden, christenen en moslims en hun besef dat zij allen zich tot dezelfde God richten. 

Het is jammer dat wij christenen niet zoals de joden en de moslims vastgehouden hebben aan de naam "Allah" (=Elohim), maar die vertaald hebben in "Deus"of "God".  Datzelfde is gebeurd met het woord "salaam"(=shalom) aan de ene kant en "pax" of "vrede" aan de andere kant.

Dat is allemaal niet zo wezenlijk en belangrijk voor het gelovig in de wereld staan. God is elke morgen nieuw en elke morgen anders.  Wel kunnen het obstakels zijn op de weg naar eenheid en vrede. Als mensen verschillende talen spreken en elkaar niet kennen dan ..... dreigt onbegrip en oorlog. Dat wilde de bisschop van Rome - paus Frans - zeggen op weg naar de Wereldjongerendagen in Polen. Hij zei: "Laten we niet bang zijn om de waarheid te vertellen. De wereld is in oorlog, omdat zij de vrede heeft verloren. Maar het is geen oorlog van religies. Het is een oorlog van belangen, geld en middelen. GODSDIENSTEN WILLEN ALTIJD VREDE". Zij willen geen oorlog. Het zijn anderen die dat willen! 

Allah is de meest Barmhartige

Allah is de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Degene Die voor Zijn dienaren meer barmhartig is dan een moeder voor haar kind. Er is geen enkele gunst die niet door de Barmhartigheid van Allah is gegeven. En geen kwaad wordt verdreven, of het is door de Barmhartigheid van Allah. Hij heeft Zichzelf de Barmhartigheid voorgeschreven, en Hij is de Meest Barmhartige der barmhartigen. Zijn Barmhartigheid heeft Zijn Woede overwonnen (overlevering).

Allah is de Vergevingsgezinde

Allah is de Vergevingsgezinde. Degene Die zonden vergeeft, hoe groot deze ook zijn. Degene Die de gebreken verbergt, hoe veel dit er ook zijn. Hij – Verheven is Hij – zegt: